Provozní řád

Provozní řád a podmínky pro vstup do herny a její použití

Dětské centrum je určeno pro děti ve věku 1 — 12 let a je rozděleno do dvou zón podle obtížnosti jednotlivých her a atrakcí, Herna 1 pro děti ve věku 5- 12 let, Herna 2 je určena pro děti 1 – 5 let pouze za přítomnosti doprovodu.

Herní  zařízení a atrakce se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v  provozuschopném a bezpečném stavu.

Všechny děti musí být doprovázeny svým zákonným zástupcem (rodičem) nebo jinou k dohledu nad dítětem oprávněnou, plně svéprávnou osobou (zletilou osobou starší 18 let), která před personálem herny prohlásí, že za doprovázené dítě/děti plně zodpovídá po celou dobu pobytu v herně Doprovodem nebo doprovázející osobou se rozumí zákonný zástupce dítěte (rodič) nebo oprávněná zletilá osoba.

Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným nebo riskantním chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Provozovatel nenese odpovědnost za tyto úrazy.

Doprovázející osoby jsou povinny dohlížet na doprovázené děti přítomné v hale tak, aby nedocházelo k poškození zařízení a náčiní a vzniku úrazů. Doprovázející osoby odpovídají za chování dětí ve vztahu k zařízení herny i ve vztahu k ostatním dětem a osobám přítomným v hale.

Nedodržení pravidel herny a agresivní chování dětí v herním prvku i mimo něj opravňuje personál k vykázání návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného.

Do zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je nutné mít ponožky.

Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, protiskluzové ponožky.

Z důvodu předcházení úrazům je při vstupu do herní konstrukce zakázáno mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky nebo jiné ostré předměty, dlouhé vlasy musí být sepnuty.

Do zóny herny je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo, nápoje, sladkosti, jakož i nádoby a obaly je obsahující; jakákoliv konzumace včetně žvýkaček je v celé zóně herny zakázána.

Prostor herny je z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí monitorován kamerovým systémem.

Atrakce je certifikována jako bezpečná v souladu s českými předpisy a s předpisy Evropské unie týkající se „atrakcí a vybavení hřišť" (Norma ČSN-EN — 1176, 1-7 a ČSN—EN — 1177).

Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.

Návštěvník při použití všech zařízení objektu a herny odpovídá za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

Pro zajištění bezpečnosti všech dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky.

Je zakázáno lezení po síti atrakce a lezení nahoru po skluzavkách (vně i uvnitř).

Doprovázející osoby mohou na vlastní nebezpečí vstoupit se svými dětmi do herní konstrukce, přičemž pro ně platí stejná pravidla jako pro děti.

Pořizování obrazových záznamů jiných než doprovázených dětí je možné pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce. Fotografování a natáčení pro profesionální účely nebo pro sdělovací prostředky je možné pouze po předchozím povolení vedení společnosti provozující hernu.

Před odchodem z haly je nutno vrátit v recepci klíč od skříňky a elektronický čip. V případě ztráty či poškození klíče nebo čipu je návštěvník povinen zaplatit smluvní pokutu podle platného ceníku.

Prostor pro kočárky je určen u recepce herny, za věci uložené nebo ponechané v kočárku zodpovídají doprovázející osoby a provozovatel nenese odpovědnost k náhradě škody.

Při překročení kapacity herny je obsluha povinna z důvodů bezpečnosti nevpustit další návštěvníky, v tomto případě je nutné uposlechnout pokynu obsluhujícího personálu a vyčkat na uvolnění kapacity.

Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit bez dalšího vstupu osobám, jejichž zjev a jednání vzbuzují pohoršení nebo pochybnosti o jejich způsobilosti řádně dohlížet na doprovázené děti (např. pod zřejmým vlivem alkoholu, omamných a psychotropních nebo jiných návykových látek, ve znečištěném oděvu nebo jinak zanedbaného zevnějšku). Provozovatel je oprávněn takové osoby z herny vykázat nebo požádat o jejich vykázání policii či obecní policii.

Do objektu je zakázán vstup osobám trpících nakažlivou nebo přenosnou chorobou, nevolností, nebo osobám v vtzv. karanténě.

V celém objektu dětského centra platí zákaz konzumace přinesených potravin a nápojů s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.

Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách. Je způsobilý poskytnout první pomoc a je pro tento případ vyškolen.

Není dovolen vstup dospělým osobám nedoprovázejícím děti ani samotným dětem bez doprovodu.

Celý areál je nekuřácký, platí zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty.

Vstup do herny bez ohledu na užití jejího zařízení je zpoplatněn -viz. ceník. Zaplacením vstupného se návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád. Povinnost dodržovat provozní řád mají i osoby, kterým nevznikla, podle platného ceníku povinnost k úhradě vstupného, jakož i veškeré osoby, které do herny vstoupily bez zaplacení vstupného, přičemž jejich závazek k dodržování provozního řádu vzniká vstupem do herny. Provozní řád a platný ceník jsou zveřejněny u vstupu do herny a v prostorách recepce a dále na internetových stránkách provozovatele www.dzunglevsetin.cz.

Vedení společnosti provozovatele si vyhrazuje právo na změnu provozní řádu bez předchozího upozornění.

Provozovatel herny:

Dětská džungle Vsetín s.r.o., Turkmenská 645, 755 01 Vsetín

IČ: 05214220

Provozní řád platný od 15.12.2016